แจกวัคซีนตัวใหม่! เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลให้ชาวโซเชียลไทยกับ Digital Vaccine

53

ปัจจุบันนี้ สังคมดิจิทัลนั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับมนุษย์ ในประเทศไทยเอง อัตราการเติบโตของโลกดิจิทัลก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะนี้บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงสังคมดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสาร พูดคุย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้ส่งสารและรับสารได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง

ความรวดเร็วในการเข้าถึงและการเป็น ‘ใครก็ได้’ ในโลกดิจิทัล ทำให้สมาชิกบางส่วนขาดความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูล ในบางครั้งได้มีการบิดเบือน สร้างข้อความเท็จ ตลอดจนมีการหลอกลวงให้ผู้รับสารหลงเชื่อ จนนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมมากมาย เพราะข้อมูลในสังคมดิจิทัลนั้นมีจำนวนมหาศาล ทำให้ไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องได้ทั้งหมด ดังนั้น การสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดวิจารณญาณในการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มองเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการDigital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำและดำเนินงานโดยบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด การจับมือกันในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลที่กำลังผสานรวมกับสังคมจริง ซึ่งวัคซีนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหลอดยาที่ใช้ฉีด แต่อยู่ในรูปแบบ สื่อที่ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงได้ โดยได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันพุธที่ 19สิงหาคมที่ผ่านมา

ภายในงานDigitalVaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลมาพร้อมกิมมิคเก๋ ฉีกกฎงานแถลงข่าวด้วยการเล่าเรื่องราวผ่าน Live Stageในคอนเซปต์ ‘โรงพยาบาล’ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแปลกใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามา โดยเริ่มต้นจากการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสCOVID-19 จากนั้นผู้เข้าร่วมงานจะได้ไปที่ แผนก “เวชระเบียน” เพื่อลงทะเบียนพร้อมทำแบบทดสอบ สำหรับเช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลเบื้องต้น

เมื่องานแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้น จอห์น รัตนเวโรจน์ผู้บริหารบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัดได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลว่า

“การสร้างวัคซีนที่สามารถป้องกันและสื่อสารเข้าถึงประชาชนให้เห็นถึงภัยต่างๆนั้นสำคัญอย่างยิ่งโครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลจึงเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันให้รู้เท่าทันภัยจากโลกดิจิทัล โดยการสร้างการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำ คือ

1)เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี ไม่ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด และรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม

2)เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน

3)เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและอารมณ์ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ผ่านการทำงานใน 3 ระยะคือ

  • สร้างฐานข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เรื่องภัยคุมคามทางเว็บไซต์
  • ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, ภาพยนตร์สั้น, การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เป็นต้น
  • รวบรวมความคิดเห็นและประมวลผล เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดไปสู่การสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดทำภาพยนตร์สั้นนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในนามตัวแทนของบริษัทฯ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มองเห็นถึงความสำคัญและร่วมสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้

ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะภาพยนตร์สั้นในโครงการDigital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลนี้จะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องภัยที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปและยังเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

จากนั้น นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่า

“สื่อสังคมดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั้นมีบทบาททั้งในแง่บวกและแง่ลบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องมือดิจิทัลทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งดีต่อการศึกษาค้นคว้า และการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย แต่ในขณะเดียวกัน สังคมดิจิทัลที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลและยากต่อการตรวจสอบ ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งการยุยง ปลุกปั่นด้วยข้อมูลเท็จ ไปจนถึงการหลอกลวงเพื่อหมายเอาทรัพย์สิน และชีวิต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มองเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการDigital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำและดำเนินงานโดยบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟการจับมือกันในครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลของคนไทย ให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักรู้ คิดเท่าทัน และมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อใด ๆ ในสังคมดิจิทัลผ่านการจัดทำสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย โดยหวังให้เกิดผลสำเร็จอันดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อโลกดิจิทัลที่สร้างสรรค์และปลอดภัยต่อไป”

ต่อมา ดร.อมรวิชช์นาครทรรพ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวถึงสถิติการวิจัยด้านสังคมดิจิทัล จากนั้น คุณบ๊อบบี้นิมิตร ลักษมีพงศ์นักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่องDigital Vaccine : เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ให้ความรู้เรื่องโลกดิจิทัลก็ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ผู้ร่วมงาน ด้วยการแสดง Live Stage ก่อนนำเข้าสู่การเปิดภาพยนตร์สั้นให้ทุกคนรับชมร่วมกัน

สำหรับสื่อภาพยนตร์สั้นในโครงการDigital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลนี้ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความตระหนักรู้ และใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลอย่างระมัดระวัง ไม่ส่งผลร้ายกับตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบของสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต

และสำหรับผู้สนใจโครงการDigital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลสามารถรับชมหนังสั้นได้ที่ลิ้งค์: https://youtu.be/NqEsO9QvqdI

และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook Page : Digital Vaccine , YouTubeChannel : DIGITAL VACCINE , Website : www.digitalvaccine.me, E-mail: contact@digitalvaccine.meหรือ โทรศัพท์ : 02-308-5142 , 085-085-1568 , 098-269-3614